Vitajte na NSDI aplikácia

Ochrana súkromia

ČLÁNOK 1

Výklad základných pojmov

Ochrana súkromia je súhrn akýchkoľvek činností, resp. operácií Prevádzkovateľa pri spracovávaní údajov poskytnutých Používateľmi mobilnej Aplikácie, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, a to tak, aby bol zachovaný účel ich spracovávania a zabezpečená ich zákonná ochrana.

Prevádzkovateľom údajov je prevádzkovateľ mobilnej Aplikácie O doprave.

Údajmi sú údaje nemajúce charakter osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol Používateľ. Prevádzkovateľ nespracováva vo svojej databáze osobné údaje Používateľov.

ČLÁNOK 2

Účel spracovávania údajov, prístup k údajom, spôsob zhromažďovania údajov, ochrana údajov

Účel spracovávania údajov

Prevádzkovateľ spracúva, t. j. získava, zhromažďuje, zaznamenáva, usporadúva, prepracúva, mení, vyhľadáva, prehliada, preskupuje, kombinuje, premiestňuje, využíva, uchováva, likviduje, prenáša, poskytuje, sprístupňuje alebo zverejňuje anonymizované údaje Používateľov mobilnej Aplikácie na účely:

  • a) poskytovania a ďalšieho skvalitňovania služieb mobilnej Aplikácie,
  • b) akejkoľvek komunikácie s Používateľmi,
  • c) štatistických zisťovaní používania mobilnej Aplikácie a jej štruktúry.

Údaje Používateľov nebudú spracovávané Prevádzkovateľom za účelom marketingu.

Prístup k anonymizovaným údajom

Údaje poskytnuté Používateľmi sú pred zaznamenaním do systému Prevádzkovateľa anonymizované a preto k nim nie je možné získať prístup Používateľov ani nie je možné podľa nich identifikovať konkrétneho Používateľa. Anonymizáciu údajov zabezpečuje Prevádzkovateľ. Prístup k anonymizovaným údajom má výlučne Prevádzkovateľ a osoby poverené Prevádzkovateľom na výkon podpory Aplikácie.

Spôsob zhromažďovania údajov

Údaje Používateľov sú zhromažďované prostredníctvom mobilnej Aplikácie. Žiadne údaje Používateľov nie sú zaznamenávané v neanonymizovanej podobe. Používateľ má možnosť kedykoľvek vypnúť a zapnúť funkcionalitu umožňujúcu Prevádzkovateľovi zber dát.

Ochrana údajov

Údaje Používateľov sú prenášané formou zabezpečeného protokolu HTTPS.

ČLÁNOK 3

Rozsah poskytovaných a spracovávaných údajov

Prevádzkovateľ automaticky spracúva anonymizované informácie o hardvéri a softvéri zariadenia používateľa ako sú informácie o zariadení na ktorom je nainštalovaná Aplikácia, vrátane anonymizovanej lokalizácie, dátum inštalácie, frekvenciu a rozsah používania služieb nainštalovanej Aplikácie, obsah vytvorený Používateľom, čas uplynutý od posledného prihlásenia. Prevádzkovateľ môže použiť anonymné, štatistické alebo súhrnné informácie (vrátane anonymnej lokalizácie), vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu konkrétneho Používateľa.

Údaje poskytnuté Používateľom nie sú prístupné jednotlivým Používateľom a slúžia len pre potreby Prevádzkovateľa na účely podľa týchto zásad ochrany súkromia.

ČLÁNOK 4

Záverečné ustanovenia

Nainštalovaním Aplikácie Používateľ potvrdzuje, že si prečítal podmienky Ochrany súkromia, porozumel im a udelil Prevádzkovateľovi súhlas s použitím Údajov v zmysle a rozsahu podľa ustanovení Ochrany súkromia.

Aktuálne znenie zásad ochrany súkromia je prístupné nepretržite na http://mobil.odoprave.info/ a tiež v Aplikácii na obrazovke O aplikácii.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto zásady ochrany súkromia podľa vlastného uváženia, najmä vzhľadom k zmene poskytovaných služieb mobilnej Aplikácie a s tým súvisiacich zmien rozsahu vyžadovaných osobných a ďalších údajov Používateľov. Na ich zmenu a účinnosť zmeny je povinný Používateľov vhodným spôsobom vopred upozorniť, predovšetkým na portáli www.odoprave.info. Vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými zásadami ochrany súkromia, čo Používateľ potvrdí používaním Aplikácie po tom, čo mu bude doručená informácia o vykonaní zmien zásad ochrany súkromia, a to po nadobudnutí účinnosti zmeny zásad ochrany súkromia. Ak Používateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia na zmenu zásad doručí Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenenými zásadami, má sa za to, že Používateľ prejavil vôľu ukončiť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom, ktorý bude následne ukončený ku dňu doručenia nesúhlasu Používateľa Prevádzkovateľovi.

Dátum účinnosti/poslednej zmeny/aktualizácie 1.1.2017.