Vitajte na NSDI aplikácia

Všeobecné podmienky používania

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Všeobecné podmienky používania mobilnej aplikácie O doprave (ďalej ako „Všeobecné podmienky“) upravujú práva a povinnosti a z nich vyplývajúce právne vzťahy pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100,810 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30416094, DIČ: 2020799209 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a používateľov mobilnej aplikácie O doprave – právnické alebo fyzické osoby staršie ako 13 rokov (ďalej ako „Používateľ“ a „Aplikácia“) súvisiace s Aplikáciou, bez ohľadu na zariadenia a platformu, prostredníctvom ktorých Používateľ Aplikáciu používa.

1.2 Súhlas s obsahom a potvrdenie s oboznámením sa so Všeobecnými podmienkami vyjadril Používateľ stlačením tlačidla „Prijať“ po inštalácii Aplikácie. Používanie Aplikácie je dobrovoľné.

1.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia. Prevádzkovateľ o zmene Všeobecných podmienok informuje Používateľa najmä zverejnením aktuálneho znenia Všeobecných podmienok na portáli http://mobil.odoprave.info/, pričom zmeny budú platné a účinné dňom zverejnenia. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie Všeobecných podmienok bude zverejnený v závere Všeobecných podmienok. Vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými Všeobecnými podmienkami, čo Používateľ potvrdí používaním Aplikácie po tom, čo mu bude doručená informácia o vykonaní zmien Všeobecných podmienok, a to po nadobudnutí účinnosti zmeny Všeobecných podmienok. Ak Používateľ v lehote 30 dní od uverejnenia upozornenia na zmenu Všeobecných podmienok doručí Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenenými Všeobecnými podmienkami, má sa za to, že Používateľ prejavil vôľu ukončiť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom, ktorý bude následne ukončený ku dňu doručenia nesúhlasu Používateľa Prevádzkovateľovi. Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je prístupné nepretržite na http://mobil.odoprave.info/ a tiež v Aplikácii na obrazovke O aplikácii.

1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prístup k Aplikácii takému Používateľovi, o ktorom sa môže domnievať, že Aplikáciu používa v rozpore so Všeobecnými podmienkami a/alebo príslušnými právnymi predpismi a/alebo záujmami Prevádzkovateľa.

ČLÁNOK 2

Ochrana autorského práva

2.1 Aplikácia vrátane svojho obsahu, vizualizácie, dizajnu, ochrannej známky, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jeho obsah je chránený podľa príslušných právnych predpisov v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práva na ochranu obchodných mien a ochranných známok.

2.2 Prevádzkovateľ vyhlasuje a Používateľ používaním Aplikácie výslovne berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je výlučným nositeľom práv duševného vlastníctva k obsahu Aplikácie, a predovšetkým je oprávnený udeľovať súhlas na akékoľvek použitie obsahu Aplikácie v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej ako „Autorský zákon“).

2.3 Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi bezodplatne, nevýhradnú licenciu využívať obsah Aplikácie výlučne pre osobnú potrebu Používateľa a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie obsahu Aplikácie (ako celku alebo jednotlivých častí napr. článkov, úryvkov, atď.) si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa s takýmto použitím a môže sa riadiť osobitnými licenčnými podmienkami.

2.4 Akékoľvek použitie obsahu Aplikácie bez súhlasu Prevádzkovateľa a/alebo spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi resp. týmito VOP, môže mať za následok vznik zodpovednosti s tým spojenej, v dôsledku ktorej sa Prevádzkovateľ môže domáhať ochrany na základe príslušných právnych predpisov (vrátane práva na náhradu vzniknutej škody).

2.5 V prípade, že Prevádzkovateľ udelí Používateľovi súhlas na iné použitie vymedzeného obsahu Aplikácie, Používateľ je povinný pri každom takomto použití obsahu Aplikácie súčasne uverejniť: názov diela (napr. článku), meno autora a prameň (zdroj) diela vo forme linkového odkazu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.6 Licencia, podľa týchto Všeobecných podmienok, zaniká bez akéhokoľvek vzniku nároku Používateľa, či už na náhradnú aplikáciu, alebo na náhradu škody či ušlého zisku v prípade ak (i) dôjde k ukončeniu projektu Národný systém dopravných informácii – v časti Aplikácia, (ii) písomnou výpoveďou Prevádzkovateľa o ukončení platnosti licencie s jednomesačnou výpovednou dobou (ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede Používateľovi), v prípade ak dôjde k porušeniu Všeobecných podmienok zo strany Používateľa a Používateľ bol na možnosť ukončenia licencie písomne upozornený a nezjednal nápravu ani v dodatočnej lehote, (iii) v prípade zmeny legislatívnych podmienok, resp. v prípade pokynov/nariadení či iných rozhodnutí orgánov štátnej správy, ktoré by uvedený spôsob Aplikácie v danom rozsahu neumožňovali alebo limitovali.

2.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť nedostupnosti Aplikácie z nasledovných dôvodov:

 • a) v prípade výpadku internetovej konektivity u Prevádzkovateľa a/alebo u zdrojov informácií poskytnutých tretími osobami do Aplikácie a/alebo u samotného Používateľa,
 • b) v prípade nedodania informácií od zdrojov Prevádzkovateľa,
 • c) v prípade výpadku v dátovom centre Prevádzkovateľa,
 • d) v prípade výpadku hardvéru Používateľa.

ČLÁNOK 3

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

3.1 Prevádzkovateľ príprave Aplikácie a jej obsahu venuje náležitú pozornosť. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu. Prevádzkovateľ akceptuje zodpovednosť za uverejnené informácie v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

3.2 Za informácie zverejnené v Aplikácii tretími osobami alebo obsah externých odkazov nesie Prevádzkovateľ zodpovednosť v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

3.3 V prípade, ak Používateľ zaznamená akýkoľvek nesprávny, neaktuálny, nevhodný alebo protiprávny stav v Aplikácii, je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom Prevádzkovateľa informovať na adrese info@odoprave.info.

3.4 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Aplikácie. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania Aplikácie v rozpore s právnymi predpismi a/alebo týmito Všeobecnými podmienkami alebo neschopnosti alebo nemožnosti používať Aplikáciu.

3.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené Používateľovi v súvislosti s používaním Aplikácie. Prevádzkovateľ Aplikáciu poskytuje Používateľovi „tak, ako je“ bez poskytnutia akýchkoľvek záruk, pričom platí, že Používateľ Aplikáciu používa výlučne na vlastnú zodpovednosť.

ČLÁNOK 4

Používanie Aplikácie

4.1 Používateľ nesmie Aplikáciu využívať v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a/alebo Aplikáciu používať najmä ale nielen na nasledujúce:

 • a) k zverejňovaniu alebo k šíreniu akéhokoľvek nezákonného, obťažujúceho, hanlivého, urážlivého, výhražného, škodlivého, vulgárneho, obscénneho alebo inak nevhodného alebo nezákonného materiálu,
 • b) k prenosu materiálu, ktorý podporuje nezákonné konanie, má za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť alebo inak porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo kódexy správania,
 • c) na získanie neoprávneného prístupu k iným počítačovým systémom,
 • d) k zasahovaniu do práv tretej osoby pri používaní webových stránok,
 • e) k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov najmä ale nielen týkajúcich sa používania verejných telekomunikačných sietí,
 • f) k zasahovaniu alebo prerušeniu siete alebo webových stránok,
 • g) k tvorbe, prenosu alebo ukladaniu elektronických kópií materiálov chránených právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, bez povolenia vlastníka.

ČLÁNOK 5

Záverečné ustanovenia

5.1 Vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadia Všeobecnými podmienkami a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Všeobecných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok, pokiaľ to nevylučuje, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Namiesto neplatného, neúčinného, resp. nevykonateľného ustanovenia Všeobecných podmienok sa použije ustanovenie Všeobecných podmienok, ktoré je svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.

5.3 Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli http://mobil.odoprave.info/.

Dátum účinnosti/poslednej zmeny/aktualizácie 1.1.2017.